Инкотермс

„Инкотермс“ (Incoterms) са правила, които са създадени, за да улеснят договарящите страни и да премахнат евентуални недоразумения. Те могат да бъдат разделени на групи според разпределението на задълженията между двете договарящи се страни:

EXW / EX Works (named place) = франко завода (уговорено място) – Продавачът предоставя стокaтa в неговите помещения. Купувачът е отговорен за товаренето. Тази форма на франкировка вменява минимум задължения на продавача и максимум на купувача.Терминът „Ex Works“ често се използва при даване на първоначална оферта за продажбата на стоки, без да са включени каквито и да било разходи. EXW означава, че продавачът приготвя стоката готова за натоварване в неговите помещения (завод, фабрика, склад, завод) на датата, договорена с клиента. Купувачът заплаща всички разходи за транспорт и също носи рисковете за транспортиране на стоките до крайната им дестинация. Продавачът не натоварва стоката и не дължи такси за износ. Ако продавачът натовари стоката,то той го прави на риск на купувача и разходите са за купувача. Ако страните желаят продавачът да отговаря за товаренето на стоките и транспорта и да носи риска и всички разходи за такова натоварване, това трябва да стане ясно чрез добавяне на изричния текст в този смисъл в договора за продажба.

FCA / Free Carrier (named place) = франко превозвача (уговорено място) -Продавачът доставя стокитe, освободени за износ до превозвача одобрен от купувача, на определено място. Това се използва за всеки режим на транспорт. Продавачът е длъжен да натовари стоките върху превозвача одобрен от купувача. Основният документ, удостоверяващ прехвърляне на отговорността е разписката за предаване от превозвач към изпълнителят износител.

FAS / Free Alongside Ship (named port of shipment) = франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване) – Продавачът е длъжен да предостави стоките на кораба в уговореното пристанище. Продавачът е длъжен да освободи стоките за износ. този вид франко е подходящ само за морския транспорт, но не и за мултимодална морския транспорт в контейнери (виж Incoterms 2010, публикуване ICC 715). Този термин обикновено се използва за тежки или насипни товари

FOB / Free On Board (named port of shipment) = франко борд (уговорено пристанище за натоварване)

CFR / Cost and Freight (named port of destination) = стойност и навло (уговорено пристанище в местоназначението)

CIF / Cost, Insurance and Freight (named port of destination) = стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в местоназначението)

CPT / Carriage Paid To (named place of destination) = превоз, платен до (уговорено местоназначение)

CIP / Carriage and Insurance Paid То (named place of destination) = превоз и застраховка, платени до (уговорено местоназначение)

DAF / Delivered At Frontier (named place) = доставено до граница (уговорено място)

DES / Delivered Ex Ship (named port of destination) = доставено от кораб (уговорено пристанище в местоназначението)

DEQ / Delivered Ex Quay (named port of destination) = доставено от кей (уговорено пристанище в местоназначение)

DAP / Delivered at Place (named place of destination) = доставка на място(уговорено местоназначение)

DDP / Delivered Duty Paid (named place of destination) = доставено, мито платено (уговорено местоназначение)

Клаузите от категория „Е“ са най-благоприятни за купувача, защото ако се уговори доставка при условията EXW означава, че продавачът е длъжен да достави стоката на купувача в своя склад. Всички рискове след това са за сметка на купувача.

Клаузите от категорията „F“ предвиждат задължение и за продавача. Според тези клаузи продавачът е длъжен да достави стоката на превозвач определен от купувача, включително и да я натовари. Всички останали разноски и рискове след предаването на стоката на превозвача се поемат от купувача, включително и разноските по превоза.

Клаузите от категорията „C“ увеличават задълженията на продавача за сметка на купувача, като тук продавачът трябва да поеме и разноските по извършване на превоза. Не само да натовари стоката, но той е длъжен да сключи и превозния договор. Всички останали разходи и рискове във връзка с доставката отново ще поеме купувачът.

Клаузите от категория „D“ са възможно най-неблагоприятните за продавача, защото при тях той поема всички разноски и носи всички рискове по доставката на стоката до местоназначението.

FCA – При тази клауза продавачът поема разноските по застраховката на стоката и останалите разноски до предаването и на купувача на уговореното място, като стоката се предава на продавача свободна за износ. Тя се предава с оформени документи, включително платени мита. Всички останали разноски – застраховки от момента на предаването на стоката на превозвача, плащането на превозната цена, митническото оформяне на вноса в държавата на купувача, както и риска се поемат от купувача.

FAS – стоката доставена франко – стоката предоставена по протежение на кораба на определеното място за натоварване – тази клауза се уговаря при превози по море. Според нея продавачът поема разноските по застраховането на стоката и другите разноски до нейното предаване на превозвач на кея на уговореното за отплаване пристанище. За разлика от предходната клауза тук купувачът поема всички останали разноски, включително и разноските за освобождаване на стоката за износ, разноските по превоза, разтоварването, натоварването и митническите формалности.

FOB – стоката свободна натоварена на борда – продавачът поема разноските по застраховането, превозът на стоката до отправното пристанище, където трябва да натовари стоката на борда на превозното средство и да плати разноските във връзка с износа по освобождаването на стоката за износ. Останалите разноски до местоназначението в държавата на купувача се поемат от самия него.

CFR – според тази клауза, продавачът поема всички разноски във връзка с доставката на стоката до отправното пристанище, включително тези по натоварването на кораба. Разноските по освобождаване стоката за износ, както и да плати превозната цена до пристанището на купувача, същевременно той е длъжен да уведоми купувача за времето и мястото за пристигане на стоката.

CIF – стойност, застраховка и цена до определеното пристанище по местоназначение – условията за доставка по тази клауза са аналогични на тези по предходната. Единствената разлика е, че тук продавачът трябва да плати застраховката.

CPT – превозът платен до – според тази клауза продавачът поема разноските по освобождаването на стоката за износ и нейният превоз до местоназначението, а всички останали разноски се поемат от купувача.

CIP – подобна на предходната, но тук продавачът поема и разноските по застраховката.

DAT – стоката доставена и разтоварена на уговорения терминал в местоназначението – според тази клауза всички разноски по доставката, а и рискове до уговорения в договора терминал, включително по разтоварването на стоката се поемат от продавача, след което купувачът е длъжен единствено да вдигне стоката от терминала и да оформи документите по вноса, включително плащането на вносни такси и мита.

DAP – стоката доставена на уговореното местоназначение – по същество задълженията във връзка с доставката се разпределят по същия начин като в предходната, само че в местоназначението продавачът трябва да осигури стоката на разположение на купувача готова за разтоварване. Тук купувачът поема разтоварването.

DDP – стоката доставена с платено мито- продавачът поема абсолютно всички разноски по доставката, включително и плащането на импортните такси. Единственото задължение на купувача е да получи стоката, тоест да разтовари и да освободи превозните средства.
те си действия.